"TOLA" Publiczny Żłobek w Tucznie

Rekrutacja

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Gmina Tuczno dla  maluchów!”

 -

 utworzenie żłobka w gminie Tuczno

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§1. 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Gmina Tuczno dla maluchów” -” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPZP.06.06.00 Programy zapewniania i zwiększania dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych , zwanym dalej „Projektem”. 

§2. 

Wszystkie decyzje podejmowane na podstawie regulaminu są zgodne z umową nr RPZP.06.06.00-32-K0027/18 o dofinansowanie projektu zawartą pomiędzy Gminą Tuczno      a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. 

§3. 

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2020 r., a opieka nad dziećmi w ramach projektu będzie realizowana od 01.01.2018 r. do 31.08.2020 r.

§4.

 1.Celem głównym projektu jest „stworzenie dogodnych warunków do godzenia życia zawodowego i rodzinnego rodziców z terenu Gminy Tuczno poprzez stworzenie                       i funkcjonowanie do 31.08.2020 roku żłobka, zapewniającego opiekę nad dzieckiem do lat 3”

 

 

2. Żłobek TOLA w Tucznie dysponuje 20 miejscami dla dzieci.

3. Rekrutacji do żłobka podlegają dzieci w wieku od ukończenia 1 roku życia do ukończenia 3 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Tuczno.

4. Dzieci przyjęte w pierwszym roku działalności, mogą uczęszczać do żłobka przez okres 12 miesięcy od dnia przyjęcia.

§5. 

Określa się następujące znaczenie pojęć używanych w regulaminie oraz podczas realizacji Projektu:

1) kandydat –osoba ubiegająca się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu;

2) uczestnik/czka Projektu – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie;

3) rodzic – rodzic w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem;

4) koordynator projektu - osoba zarządzająca projektem, zatrudniona do realizacji projektu;

 5) osoba powracająca na rynek pracy - osoba pracująca, opiekująca się dziećmi do lat 3, będąca w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowywaniem dziecka i przebywająca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy;

6) osoba wchodząca na rynek pracy - osoba bezrobotna lub osoba bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoba, która przerwała karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywająca na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu Pracy;

7) osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne;

 8) osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne);

9) żłobek - jedna z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 roku życia), której celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Żłobek Miejski w Wałczu jest wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Gminę Tuczno i będzie działał na podstawie Statutu przyjętego uchwałą nr III/37/2019/ Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą “TOLA” Publiczny Żłobek w Tucznie i nadania mu statutu.

10) osoba z niepełnosprawnością / dziecko niepełnosprawne- osoba / dziecko niepełnosprawne w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem, która w świetle przepisów udokumentuje swój stan zdrowia;

11) rodzina wielodzietna – rodzina wychowującą troje i więcej dzieci;

12) dane osobowe – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

13) przetwarzanie danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków związanych z realizacją projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WZ 2014-2020.

 

Rozdział 2 Warunki udziału w Projekcie i rekrutacji

 

§6. 

Rekrutacja przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, a także równości szans kobiet i mężczyzn.

§7.

1. Projekt skierowany jest do osób:

1) powracających na rynek pracy - podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i wychowujących dzieci do lat 3 (przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim);

2) wchodzących na rynek pracy - bezrobotnych, które są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz biernych zawodowo (w tym przebywających na urlopie wychowawczym) ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.

2. Projekt skierowany jest do osób z obszaru woj. Zachodniopomorskiego: pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. Zachodniopomorskiego w Gminie Tuczno w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

§8.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 01.01.2019 – 31.08.2020  w trybie ciągłym do godziny 15:00.

§9.

1. Kryteria udziału w Projekcie są następujące:

1) kryterium obligatoryjnym, który musi spełnić uczestnik Projektu jest zamieszkanie na terenie Gminy Tuczno, bycie rodzicem dziecka, które zostanie zgłoszone do żłobka w ramach Projektu oraz spełnienie warunków, o których mowa w § 7 regulaminu;

2) w miarę posiadanych miejsc i przy uwzględnieniu liczebności oraz kwalifikacji zatrudnionego personelu pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka mają dzieci:

 a) niepełnosprawne + 1 punkt - maksymalna liczba dzieci niepełnosprawnych w grupie 1;

b) pochodzące z rodzin wielodzietnych + 1 punkt;

c) które w chwili przyjęcia do żłobka ukończyły 2 rok życia + 1 punkt.

3) o przyjęciu dziecka do żłobka decyduje otrzymana liczba punktów.

2. O kolejności przyjęć dzieci z równą liczbą punktów, których rodzice spełniają kryteria obligatoryjne, decydować będzie kolejność zgłoszeń.

§10. 

Proces rekrutacji przebiegać będzie w czterech etapach:

1) etap 1: złożenie dokumentów przez rodziców dzieci w wieku do lat 3.

 Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą w formie papierowej w siedzibie “TOLA” Publicznego Żłobka w Tucznie przy ul. Wolności 3, 78-640 Tuczno. Dokumenty składane przez rodziców to:

a) karta zgłoszenia wraz z podpisanymi oświadczeniami,

 b) dokument potwierdzający niepełnosprawność dziecka lub rodzica tj. odpowiednie orzeczenie, jeżeli dotyczy,

c) aktualne zaświadczenie z urzędu pracy lub

d) zaświadczenie od pracodawcy lub z ZUS / KRUS potwierdzające fakt przebywania na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub

e) zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające fakt przebywania na urlopie wychowawczym lub

f) oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo.

2) etap 2: wyłonienie uczestników przez komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzi dyrektor żłobka oraz koordynator Projektu.

Wszystkie zgłoszenia będą oceniane pod względem spełniania kryteriów obligatoryjnych                       i premiujących,

3) etap 3: ogłoszenie wyników rekrutacji. Lista osób, które zakwalifikowały się do udziału                   w Projekcie, zostanie udostępniona na stronie internetowej Żłobka oraz zostanie udostępniona w siedzibie żłobka  przy Wolności 3, 78-640 Tuczno.

§11.

1.Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, osoby, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie, zobowiązane są do dostarczenia w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników:

 1) ankiety informacyjnej,

2) podpisanych deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Projektu,

3) przedłożenie do wglądu oryginałów dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, które podał/li w karcie zgłoszenia.

2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust.1, bądź stwierdzenia, że informacje podane w karcie zgłoszenia są nieprawdziwe, dziecko zostaje skreślone z listy i nie bierze udziału w rekrutacji.

§12.

 W sytuacji gdy do udziału w Projekcie zgłosi się większa liczba dzieci chętnych niż zakładana, zostanie utworzona lista rezerwowa. Umożliwi to zastępowanie uczestników Projektu innymi osobami w razie ich ewentualnej rezygnacji.

 

§13. 

Po terminie rekrutacji wskazanym w §8 regulaminu składane zgłoszenia rekrutacyjne będą aktualizować listę rezerwową.

§14.

 Jedna osoba może złożyć tylko jedną kartę zgłoszeniową.

§15. 

Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia w przyjętym brzmieniu.

 

Rozdział 3. Warunki i obowiązki uczestnika Projektu 

§16.

Uczestnik Projektu w celu monitoringu podaje następujące dane:

1) imię i nazwisko, PESEL, wiek, płeć, wykształcenie,

2) dane kontaktowe,

 3) status na rynku pracy,

4) status uczestnika projektu tj. niepełnosprawność, a także inne dane będące danymi wrażliwymi, niezbędne do realizacji wsparcia (tj. osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci, osoby obcego pochodzenia; osoby z innych grup w niekorzystnej sytuacji społecznej, osoby z niepełnosprawnościami).

 §17.

Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

§18.

Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie opieki nad dzieckiem. W przeciwnym przypadku umowa o świadczenie opieki nad dzieckiem zostanie rozwiązana.

 

§19.

 Dokumentem potwierdzającym powrót lub wejście na rynek pracy jest w szczególności: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, zaświadczenie od pracodawcy, dokument z Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej potwierdzające podjęcie działalności gospodarczej (wydruk z CEiDG).

§20.

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do przedstawiania raz na miesiąc informacji dotyczącej aktualnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto zobowiązani są do bieżącej informacji koordynatora projektu lub dyrektora żłobka o zmianie statusu na rynku pracy.

§21.

 Uczestnicy zobowiązani są do wyrażenia zgody na monitorowanie statusu zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w Projekcie.

§22.

1. Dziecko uczestnika Projektu uczęszczające do żłobka powinno być zaopatrzone przez rodziców w:

1) domowe obuwie, z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym;

2) ręczniczek;

3) maskotka osobista (rekwizyt, z którym dziecko się nie rozstaje jak śpi);

4) oznakowaną pidżamkę, bieliznę osobistą i odzież na zmianę;

5) śliniaczki;

6) jeśli dziecko używa to smoczek na łańcuszku i butelki;

7) innych niezbędnych artykułów potrzebnych do realizacji zadań opiekuńczo -wychowawczych i edukacyjnych ustalone przez dyrektora żłobka.

2. Jeżeli dziecko uczestnika Projektu:

1) korzysta z urządzeń lub aparatów (innych), które winno nosić także w czasie przebywania w żłobku, rodzice mogą przekazać je personelowi żłobka wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi,

2) ma inne niż rówieśnicy potrzeby w zakresie o diety, higieny snu, warunków rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości żłobka zapewnić dziecku optymalne warunki,

3) ma zaleconą dietę eliminacyjną - może być ona realizowana w żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.), począwszy od daty przedłożenia stosownego zaświadczenia w żłobku do odwołań.

 

Rozdział 4. Zasady uczestnictwa i rezygnacji z udziału w Projekcie 

§23.

 Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie rozpoczyna udział w Projekcie od dnia podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie oraz innych stosownych dokumentów.

§24. 

Osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, zakwalifikowana do udziału w Projekcie ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez podania przyczyn, jeśli rezygnacja zostanie zgłoszona pisemnie do żłobka najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem udziału w nim.

§25. 

Funkcjonowanie żłobka jest dofinansowane przez 24 miesiące.

§26.

 1. Zastrzega się prawo do pobierania opłat za pobyt dziecka w Żłobku w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Tucznie.

2. Dyrektor informuje rodziców dzieci o wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku w terminie 7 dni przed miesiącem, za który należą się opłaty.

3. Przystępując do Projektu, rodzic wyraża zgodę na ponoszenie opłat, o których mowa w ust. 1. 5. Wnoszone opłaty stanowią częściowy wkład własny w Projekcie."
 

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

§27. 

Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane będą przez dyrektora żłobka i/lub koordynatora Projektu.

§28.

 W uzasadnionych przypadkach zastrzega się prawo zmiany regulaminu.

§29. W przypadku ujawnienia faktu podania przez uczestnika Projektu informacji niezgodnych z prawdą, mających wpływ na zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie, uczestnik Projektu będzie zobowiązany do zwrotu środków finansowych poniesionych na jego wsparcie w ramach Projektu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

§30. 

Załącznikiem do regulaminu jest:

 

1) załącznik nr 1 – wzór karty zgłoszeniowej;

 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Tucznie
    Publiczne Przedszkole w Tucznie
    ul. Wolności 3
    78-640 Tuczno
  • (67)259 30 56

Galeria zdjęć