Nawigacja

Do Rodzica

Regulamin i harmonogram rekrutacji dzieci 2018/2019

Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Tucznie

na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna

- Ustawa z dna 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe(Dz.U.z 2017 poz.59)

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Przedszkole prowadzi rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określajapowszechnie obowiązujące przepisy oraz uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017r.

&1

Zasady  przyjęcia dzieci do przedszkola na rok 2018/2019 określa:

1)Ustawa z dna 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe(Dz.U.z 2017 poz.59)

2)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniajacego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

3)Uchwała nr XXIX/192/2017 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017r.

&2

1.Przedszkole prowadzi rekrutacje w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjać do przedszkola dziecko, które ukończył dwa i pół roku.

3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w przedszkolu.

&3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej lub bezpośrednio w przedszkolu.

&4

Wypełniony wniosek wraz z obowiązującymi załacznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 9.03.2018r do 30.03.2018r.

&5 

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

1.wielodzietność rodziny kandydata

2.niepełnosprawność kandydata

3.niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata

5.niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7.objęcie kandydata piecza zastępczą

Jeżeli liczba dzieci spełniajaca powyższe kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu o przyjęciu do przedszkola będa decydowały kryteria określone na podstawie art.131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe przez organ prowadzący oraz kryterium dochodowe określone na podst. artykułu 131 ust. ww.Ustawy o której mowa Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 lutego 2017r. nr XXIX/192/2017

&6

1. Decyzię o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

2.Od rozstrzygnięcia komisji przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.

3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego

&7

1.Przyjęcie dzieci spoza gminy Tuczno jest możliwe dopiero po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Tuczno i nie może wpływać nazmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

2.Dzieci zamieszkałe poza gmina Tuczno przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art.131 ust 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe przez organ prowadzacy Radę Miejską

&8

Publikacja wyników naboru odbędzie się 16.04. 2018r. do godz.14.00 przez udostępnienie list dzieci przyjetych i nieprzyjętych w przedszkolu. 

&9

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletne( mylny PESEL, brak podpisu, daty)

z powodu niespełnienia  formalnych kryteriów , uniemożliwiajacych wprowadzenie danych do systemu komputerowego

nie będa rozpatrywane.

 

-           Terminarz postępowania rekrutacyjnego

            do Przedszkola Publicznego  w Tucznie

                     na rok szkolny 2018/2019

 

                           Zakres zadań

 

     Terminy

Przyjmowanie deklaracji rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

 

26.02-05.03.2018r

 

Ustalenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu

 

6. 03- 07. 03. 2018r

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach w przedszkolu oraz obowiązujących kryteriach naboru

 

08.03.2018r

Składanie wniosków wraz z załącznikami           (dokumentami)

09.03-30.03.2018r

 

           Weryfikacja wniosków

 

31. 03.- 06. 04..2018r

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12.04.2018r

 do godziny 14:00

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

16.04.2018r

Do godz. 14:00

Możliwość składania wniosków o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia dziecka

Do 7 dni od daty złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Skargi do sądu administracyjnego                                              

 

 

                        Postępowanie uzupełniające

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wolnych miejscach

24. 04. 2018

Składanie wniosków wraz z załącznikami

25. 04-27. 04. 2018

                         

                   Weryfikacja wniosków

 

28. 04- 05.05. 2018

Ustalenie wyników postępowania uzupełniającego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

16. 05. 2018

Do godziny 14;00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18. 05. 2018

Do godziny 14;00

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                       Dyrektor Przedszkola

                                                                                                Bożena Jacyna

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Tucznie
    Publiczne Przedszkole w Tucznie
    ul. Wolności 3
    78-640 Tuczno
  • (67)259 30 56
    883 712 665

Galeria zdjęć