Nawigacja

 • CZYTAJMY KSIĄŻKI DZIECIOM

  CZYTAJMY KSIĄŻKI DZIECIOM

  ZAPRASZAMY DO NASZEJ AKCJI BOOKCROSSING - PRZYNIEŚ - WYMIEŃ - ODDAJ. JEST TO NIEODPŁATNE PRZEKAZYWANIE KSIĄŻEK POPRZEZ ZOSTAWIANIE JE W MIEJSCACH PUBLICZNYCH, PO TO BY INNA OSOBA MOGŁA WZIĄĆ/ POŻYCZYĆ/PRZECZYTAĆ I PRZEKAZAĆ DALEJ. CELEM TEJ IDEI JEST TO ABY KSIĄZKI NIE LEŻAŁY ZPOMNIANE I ZAKURZONE GDZIEŚ W KĄCIE DOMU, ALE KRĄŻYŁY Z RĄK DO RĄK I BYŁY CZYTANE.

 • Pchli Targ-regulamin

  Pchli Targ-regulamin

  Pchli Targ-regulamin - Obrazek 1Pchli Targ-regulamin - Obrazek 2Pchli Targ-regulamin - Obrazek 3

 • Warsztaty świąteczne

  Warsztaty świąteczne
 • Zapraszamy do galerii fotograficznej

  Zapraszamy do galerii fotograficznej

  Uroczystość 100 Rocznicy Dnia Niepodległości przedszkolaki uświetniły pieknym programem artystycznym. Dyrektor przedszkola pani Marzena Domańska podziękowała nauczycielom za przygotowanie dzieci..

 • Pokazowe zajęcia z Nordic Walking-Ewa Dziubczyńska

  Pokazowe zajęcia z Nordic Walking-Ewa Dziubczyńska

  Pokazowe zajęcia z Nordic Walking-Ewa Dziubczyńska - Obrazek 1

 • 07.11.2018

  W piatek w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania dzieci na przedszkolaka oraz święto dyni. Na uroczystość pasownania naszych nowych przedszkolaków przybył Burmistrz Tuczna pan Krzysztof Hara.Dzieci zaprezentowały tańce, inscenizację i recytowały wiersze. Maluszki złożyły przysięgę przedszkolną i zostały mianowane na dzielnego przedszkolaka. Każde dziecko otrzymało dyplom i rożek ze słodyczami. Rodzicom dziękujemy za przygotowany poczęstunek, który uwieńczył uroczystość. Dziękujemy rodzicom pani Anecie Stańczyk, Mai Pakulskiej - Krajewskiej oraz naszym paniom kucharkom za przygotowanie potraw z dyni - zupy dyniowej, pierogów z dynią, babeczek oraz kopytek. 

  Serdecznie dziękujemy  Pani Dyrektor TMC Mauxion Krystynie Stysinskiej za słodycze. 

 • Żłobek w Tucznie

  Żłobek w Tucznie

  Żłobek w Tucznie - Obrazek 1Żłobek w Tucznie - Obrazek 2Żłobek w Tucznie - Obrazek 3Żłobek w Tucznie - Obrazek 4Żłobek w Tucznie - Obrazek 5Żłobek w Tucznie - Obrazek 6Żłobek w Tucznie - Obrazek 7

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/UCZNIÓW

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIA / RODZICA
   1)      Administratorem danych osobowych Pani/Pana/ucznia jest Publiczne Przedszkole  w Tucznie, ul. Wolności 3. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem elefonu 67 2593056 oraz pod adresem poczty elektronicznej:  przedszkoletuczno@wp.pl
  2)       Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) Danutą Błażewicz jest możliwy pod adresem ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno lub pod adresem poczty elektronicznej inspektor@tuczno.pl
  3)  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie np. art. 6 ust. 1 lit.,a, b, c oraz f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203, 2361), Rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2016 poz. 1368 ze zm.).              w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 
  4) Dane osobowe związane z wizerunkiem Pana/Pani/ ucznia będą przetwarzane za pośrednictwem strony internetowej szkoły, profili społecznościowych szkoły, tablicy informacyjnej oraz kronice szkolnej w formie zdjęć oraz filmów na potrzeby promocji szkoły w środowisku lokalnym.
  5) Pani/Pana/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum lub/oraz do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;
  6)  odbiorcami danych osobowych są:
  a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miejski w Tucznie, Kuratorium Oświaty, Poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
  b) higienistka szkolna) – w zakresie  stanu zdrowia  dziecka (ucznia Szkoły),
  c) inspektor BHP Szkoły,
  d) kluby sportowe, stowarzyszenia, fundacje, towarzystwa, podmioty ubezpieczające uczniów, organizatorzy wycieczek szkolnych,
  e) inne Szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia w ramach uczestnictwa ucznia
  w olimpiadach, konkursach międzyszkolnych i szkolnych;
  7)  Posiada Pani/Pan /posiadasz prawo żądania od szkoły dostępu do danych osobowych której dane dotyczą, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  8)  Posiada Pani/Pan /posiadasz  prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;
  10)    Posiada Pani/Pan /posiadasz  prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11)   Podanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych oraz dla celów kształcenia w Szkole jest wymogiem ustawowym i ich niepodanie może skutkować nieprzyjęciem dziecka do Przedszkola

    Dyrektor Marzena Domańska
  Administrator Danych Osobowych

 • Piszą o nas.

  Piszą o nas.

  Piszą o nas. - Obrazek 1

 • Podziękowania!!

  Podziękowania!!

  Serdecznie dziękujemy Pani Renacie Mikołajczyk za przeprowadzone warsztaty z carvingu. Wzbogaciły one naszą wiedzę i umiejętności. Dziękujemy Rodzicom i Przyjaciołom przedszkola za przekazane dynie.

  Podziękowania!! - Obrazek 1Podziękowania!! - Obrazek 2Podziękowania!! - Obrazek 3

 • Zapraszamy "Nordic walking" -zajęcia pokazowe 19 pażdziernika godz.17.00

   Zapraszamy "Nordic walking" -zajęcia pokazowe 19 pażdziernika godz.17.00

   Zapraszamy "Nordic walking" -zajęcia pokazowe 19 pażdziernika godz.17.00 - Obrazek 1

 • Podziękowanie

  Podziękowanie

  Podziękowanie - Obrazek 1

 • Rajd rowerowy

  Rajd rowerowy
  13.10.2018

  Rajd odbył się 13.10.2018 we współpracy z Parafią Rzymskokatolicką p.w.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tucznie.Zwiedzieliśmy Kościół w Strzalinach i Zdbowie. Po zakończeniu Rajdu uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.Dziękujemy Burmistrzowi Tuczna Krzysztofowi Hara za zasponsorowanie poczęstunku na piknik. Stowarzyszeniu Strzała dziekujemy za poczęstunek - pączki i kompot z jabłek. Rodzicom za upieczenie ciast. Paniom nauczycielkom za przygotowanie kawiarenki oraz aktywny udział w  rajdzie.Proboszczowi Jerzy Jan Dalak za współpracę w podjęciu inicjatywy. Mieszkańcom Tuczna dziękujemy za aktywny udział i widzimy się na wiosnę na kolejnym Rajdzie.
  W trakcie organizacji Rajdu udało się zebrać kwotę prawie 1500zł. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  Dzień Edukacji Narodowej

  W piatek 12 października 2018 obchodziliśmy  Dzień Edukacji Narodowej.Przedszkolaki pod kierunkiem swoich Pań zaprezentowały bogaty program artystyczny. Dyrektor przedszkola pani Marzena Domańska wraz z Wiceburmistrzem Panem Januszem Bartczakiem  nauczycielom i pracownikom złożyli serdeczne życzenia i wręczyli dyplomy uznania.

  Dzień Edukacji Narodowej - Obrazek 1

 • Andrzejki

  Andrzejki

  Andrzejki - Obrazek 1

 • Rada Rodziców

  Rada Rodziców

  Nowa Rada Rodziców wybrana.
  Gratulujemy 
  Przewodnicząca Małgorzata Suliga
  Zastępca: Aneta Stańczyk 
  Skarbnik: Alicja Narel 
  Sekretarz: Anita Czulewicz

 • Warsztaty dla dorosłych z Panią Renatą Mikołajczyk

  Warsztaty dla dorosłych z Panią Renatą Mikołajczyk

  Warsztaty dla dorosłych z Panią Renatą Mikołajczyk - Obrazek 1

 • Klub Aktywnej Mamy

  Klub Aktywnej Mamy

  Klub Aktywnej Mamy - Obrazek 1

 • Rodzinny Rajd Rowerowy

  Rodzinny Rajd Rowerowy

  Rodzinny Rajd Rowerowy - Obrazek 1

 • PROSZĘ! Zostaw mnie w domu jeśli:

  PROSZĘ! Zostaw mnie w domu jeśli:

  PROSZĘ! Zostaw mnie w domu jeśli: - Obrazek 1

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Przedszkole w Tucznie
  Publiczne Przedszkole w Tucznie
  ul. Wolności 3
  78-640 Tuczno
 • (67)259 30 56
  883 712 665

Galeria zdjęć