Do Rodzica

Regulamin przedszkola

 

Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-opiekuńczą.

Przedszkole zapewnia:


- wszechstronne wychowanie i przygotowanie dzieci do nauki w szkole,

- pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dziećmi.

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

- ochrona zdrowia i rozwijanie sprawności fizycznej dziecka,

- kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,

- rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka.


Zadania te spełnia przedszkole, realizując program wychowania w przedszkolu wydany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowani

Obowiązki rodziców:

Przedłużenie oddziaływania wychowawczego przedszkola na dom w celu ujednolicenia kierunku wychowania*

1. Interesowanie się treścią pracy przedszkola, a w tym celu:

- brania czynnego udziału w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców,

- zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych w przedszkolnym "kąciku dla rodziców",

- systematyczne uzupełnianie wiadomości dotyczących wychowania dzieci.


2. Wramach ustalonych przez Radę Rodziców oraz ogół rodziców:

- pomoc w ulepszaniu warunków pracy przedszkola, włączenie się do realizacji planu pracy Rady Rodziców.


3. Przestrzeganie rozkładu dnia i zarządzeń dyrekcji przedszkola:

- punktualne i systematyczne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, 7godz.6.30-8.15/ i zabieranie do domu /do godz. 16.00/.

- w przypadku choroby dziecka, rodzice winni przedstawić zaświadczenie lekarskie,

a w przypadku choroby zakaźnej zaświadczenie stacji Sanitarno-Epidemiologiczne,

- dbanie o estetyczny wygląd dziecka,

- zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zajęć według aktualnych potrzeb przedszkola, związanych z realizacją programu wychowania,

- dokonywać opłat w ustalonym terminie.


UPRAWNIENIA RODZIÓW:


Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy bezpośrednio dyrekcji lub nauczycielom przedszkola. W sprawach spornych rodzice mają prawo odwoływać się do Burmistrza miasta, któremu podlega przedszkole.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu przedszkola i pogłębi współpracę z rodzicami dzieci, których dobro jest naszą wspólną troską.


            PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW                                                                                                                                                            DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Przedszkole w Tucznie
    Publiczne Przedszkole w Tucznie
    ul. Wolności 3
    78-640 Tuczno
  • (67)259 30 56

Galeria zdjęć